תקנון

דף הבית » תקנון

תנאי השימוש – תקנון האתר

 

ברוכים הבאים לאתר חברת או.אם הנדסה בע"מ. אנו מודים לכם על השימוש באתרנו ומקווים שאתם מוצאים בו את מבוקשכם.

נבקש מכם לקרוא בבקשה את האמור בתקנון על מנת שתבינו את תנאי השימוש באתרנו. תקנון זה מהווה הסכם שימוש בינך* כמשתמש לביננו ועל כן אם אינך מסכים לתנאים, עליך להימנע מלהשתמש באתרנו.

*לשם נוחות הקריאה בלבד הדברים מנוסחים בלשון זכר, אולם מתייחסים לגברים ונשים באותה המידה. מקום בו נכתבים הדברים בלשון רבים, הכוונה גם ללשון יחיד, ולהיפך.

תודה וגלישה נעימה!

1.       כללי

1.1.   כל פעולה כלשהי באתר זה כפופה לאמור בתקנון זה להלן.

1.2.   מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המונח "פעולה" בתקנון זה משמעותו כל רישום כלשהו, פרסום, כתיבת משוב, פרסום תגובה, הבעת דעה וכיוצ"ב עניינים הדורשים פעולה אקטיבית מעבר לקריאת המפורסם באתר זה.

1.3.  כל המבצע פעולה כלשהי באתר זה מעיד על עצמו שקרא בעיון ובדקדוק את פרטי תקנון זה וכן כי הוא מקבל על עצמו, ללא סייג, באופן בלתי חוזר, את כל האמור בתקנון זה. תקנון זה מהווה הסכם לכל דבר וענין בין האתר למשתמשים בו. אם אינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש נא הימנע משימוש באתר.

1.4.   הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר, לרבות כל גישה למידע במאגר התוכן שתתבצע על ידך באמצעות האתר.

1.5.    כל שימוש באתר, לרבות גישה למידע במאגר התוכן שתתבצע על ידך באמצעות האתר, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי תקנון זה.

1.6.   אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: "ההוראות"), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה, במסגרת פעילות האתר אם במפורש או במשתמע.

1.7.   חברת "או.אם הנדסה בע"מ" בישראל היא הבעלים הרשום של האתר (להלן: "החברה"). פרטי הקשר של החברה הם:

שם החברה:

או. אם הנדסה בע"מ (OM ENGINEERING Ltd)

טלפון:

+972-72-214-8555

דואר אלקטרוני:

info@omeng.co.il

1.8.   החברה שומרת לעצמה הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא שתמסור על כך הודעה מראש.

1.9.   רק האמור בתקנון זה יחייב את האתר ואת החברה. מקום בו יש סתירה או אי-התאמה בין האמור בתקנון זה ובין האמור במקום כלשהו באתר או במקום אחר ("המקור-האחר"), יגבר האמור בתקנון זה אם וככל שאין במקור-האחר כדי להרחיב את זכויות החברה ו/או האתר ו/או אין במקור-האחר כדי לצמצם את חובות ו/או אחריות החברה ו/או האתר.

1.10.   תכני האתר ויישומיו, כולם או חלקם, עשויים להופיע ולהיות מוצגים ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה תקשורתית אחרת, לרבות תקשורת קווית, סלולארית, טלוויזיה ו/או כל מדיה אחרת שהיא; תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה רלוונטיים וחלים על כל ערוץ ו/או מדיה תקשורתית בהם מופיעים ו/או יופיעו תכני האתר ו/או יישומיו, כולם או חלקם, בשינויים המחויבים.

2.      המשתמשים

2.1.   רשאי להשתמש באתר כל אזרח.

2.2.   על אף האמור לעיל, החברה רשאית שלא לאפשר לאדם ולכל קבוצת אנשים את השימוש באתר, בין אם אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לאו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הנמקה ו/או במתן הודעה מראש.

2.3.   מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יוסבר, שאי-מתן האפשרות להשתמש באתר יעשה בדרך-כלל מסיבות כגון מסירת פרטים לא-נכונים, פגיעה בחברה, באתר ו/או פגיעה במשתמש אחר.

3.      סודיות ופרטיות

3.1.   סודיות ופרטיות כמפורט בדף הפרטיות באתר.

4.      העדר אחריות

4.1.   תמונות, איורים ותרשימים המופיעים באתר הנם להמחשה בלבד.

4.2.   החברה שומרת לעצמה הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת, לכל פרק זמן, לצורך תחזוקה, בשל סגירת האתר וכן לכל מטרה ומכל סיבה אחרת. הפסקת פעילות כאמור (זמנית או קבועה) לא תחייב הודעה מראש או הנמקה כלשהם לאף גורם.

4.3.   החברה ו/או האתר אינם אחראים ולא יישאו באחריות – באופן ישיר או עקיף – לכל נזק, אבדן רווחים, הוצאה, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הפרת חוזה, עוולה כלשהי וכיוצ"ב שנגרמו, אם וככל שנגרמו, למשתמש, לקוח, ספק ו/או צד ג' כלשהו, בקשר (ישיר או עקיף) עם האתר, השימוש בו, דפי המידע תוכן, השימוש בהם ובשל הפסקת פעילות האתר (באופן זמני או קבוע) ו/או האתרים המקושרים.

4.4.   מבלי לפגוע באמור לעיל, ככל שמופיע קישור (Link) חיצוני באתר, החברה ו/או האתר לא יהיו אחראים באופן כלשהו – ישיר או עקיף – לתכניו של אותו קישור, המידע שמתפרסם בו, תמונות המופיעות בו, הסתמכות על כל אלו וכל נזק, הוצאה ואבדן רווחים, ישיר ו/או עקיף, שנגרמו כתוצאה ו/או בקשר עם אותו קישור חיצוני.

5.      שימוש בלתי מורשה באתר

5.1.   אין לעשות שימוש בלתי מורשה באתר זה.

5.2.   מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין להפיץ, להעתיק, לשכפל ו/או להציג את תכולת האתר באתרים אחרים או פרסומים אחרים, ללא אישור מראש ובכתב מחברת או.ום הנדסה בע"מ.

5.3.   אין לעשות שימוש בלוגו של האתר, בזכויות יוצרים ו/או בקניין רוחני כלשהו של האתר ו/או החברה ללא אישור מפורש מאו.אם הנדסה בע"מ מראש ובכתב.

6.      זכויות יוצרים וסימני מסחר

6.1.   כל הנמצא באתר זה, הוא רכושה הבלעדי של החברה או בשימוש עם רשות מפורשת של זכויות יוצרים ו/או הבעלים של הסימן המסחרי. העתקה כלשהי, הפצה, שידור, פרסום, קישור, או שינוי אחר של אתר זה או כל הנמצא בו ללא רשות מפורשת בכתב של החברה היא אסורה בהחלט.

6.2.   כל הפרה של מדיניות זו עלולה לגרום להפרת זכות יוצרים, סימן מסחר או זכות קניין רוחני אחרת אשר תחשוף את המפר לתביעות אזרחיות ו/או הליכים פליליים.

6.3.   אתר זה כולל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קנין רוחני אחרות, לרבות, אך לא רק, מלל, תוכנות, תמונות, מוזיקה ווידאו, גרפיקה וסאונד, וכן את כל התוכן של האתר.

6.4.   או.אם הנדסה בע"מ  הינה בעלת זכות יוצרים בתוכן באתר, ואף גורם אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר, להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור יצירות נגזרות, או לנצל בדרך כלשהי את התוכן, במלואו או בחלקו.

6.5.   אין לחברה כל חובה לספק למשתמשים באתר סימנים או כל דבר אחר שעשוי לסייע למשתמשים לקבוע האם החומר המדובר מוגן בזכויות יוצרים או סימן מסחרי.

7.      הדין החל ומקום השיפוט

7.1.   הדין החל על כל הקשור באתר זה הוא הדין הישראלי בלבד.

7.2.   בכל מקרה של מחלוקת תהא לבתי המשפט של מחוז תל אביב – יפו הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.

7.3.   מובהר כי האמור בסעיפים 12.1 – 12.2  לעיל, חל גם על משתמש שאינו תושב ו/או אזרח ישראל, ובשום מקרה לא תשמע טענה לפיה ישראל אינה פורום נאות ו/או כי יש להחיל על כל התקשרות שהיא הקשורה לאתר זה דין זר.

8.      תנאים נוספים

8.1.   טעות סופר בדפי האתר לא תחייב את החברה.

8.2.   אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת.

8.3.   המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר.

     
דעתך חשובה לנו   נשמח לתת לכם שירות מקצועי ומותאם אישית, כתבו לנו או צרו קשר
     


חדשות

בין לקוחותינו

או.אם הנדסה בע"מ. © 2013 כל הזכויות שמורות. אין להשתמש בתכנים ללא אישור מראש ובכתב מאו.אם הנדסה, עיצוב ובניית אתרי וורדפרס אביחי